Liczba odwiedzin strony: 14815 Osób na stronie: 15
 

Auto-Kompleks. Bijak L., rzeczoznawca
samochodowy i maszynowy

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 3 poz. 18 - Wzór wniosku o zwrot opłaconych składek oraz tryb dokonywania ich zwrotu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa wzór wniosku o zwrot opłaconych składek, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, oraz tryb dokonywania ich zwrotu. § 2.  Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, zwanego dalej "wnioskiem", jest określony w załączniku do rozporządzenia. § 3.  Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających opłacenie składek, w szczególności komplet kopii deklaracji rozliczeniowych i przelewów składek na ubezpieczenia społeczne oraz kopii imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) za osoby, których dotyczy wniosek. § 4.  Zwrot składek jest dokonywany na wskazany we wniosku rachunek bankowy. § 5.  W przypadku gdy zatrudnienie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia podjęcia zatrudnienia, zwrot opłaconych składek jest dokonywany za okres od ostatniego miesiąca, za który nie dokonano zwrotu składek, do dnia ustania zatrudnienia. § 6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). ZAŁĄCZNIK WZÓR .................. (nazwa pracodawcy)      ...
Monitor Polski 1995 Nr 4 poz. 57 - Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. (M.P. z dnia 2 lutego 1995 r.) Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 36 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547) zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski Nr 10, poz. 80, Nr 29, poz. 239 i Nr 58, poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 12 w ust. 2 wyrazy "Centrum Metodycznym Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego" zastępuje się wyrazami "Centrum Edukacji Medycznej" i dodaje się wyrazy "Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych",   2)   w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  nauczycielom: a)   szkół z obcym językiem wykładowym za zajęcia w języku obcym, b)   szkół, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie - za zajęcia prowadzone dwujęzycznie, c)   szkół za zajęcia w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury", –  dodatek w wysokości 50% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć",   3)   w załączniku nr 2 do zarządzenia pod lp. 9: a)   wyrazy "Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego" zastępuje się wyrazami "Centrum Edukacji Medycznej", b)   po wyrazach "Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli" dodaje się wyrazy...
KRS 0000259545 - STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ STOWARZYSZENIE 2006-07-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WIEJSKA 45 A 15-351 BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 200103350 0000259545
KRS 0000259544 - KREATIVE SPIELWERKTATT "VOLLE WOLLE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KREATIVE SPIELWERKTATT "VOLLE WOLLE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-06-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
55-200 CHWALIBOŻYCE OŁAWA OŁAWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 932279437 0000259544
KRS 0000259543 - "CARVE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"CARVE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-06-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADRZECZNA 12A/4P 05-552 WÓLKA KOSOWSKA LESZNOWOLA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
529-172-38-74 140597883 0000259543
KRS 0000259541 - MZHG SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MZHG SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
29 62-570 KUCHARY KOŚCIELNE RYCHWAŁ KONIŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
512-519-081, (63) 248-41-20 (63) 248-41-20 mzhg@neostrada.pl (b/d)
NIP: REGON: KRS:
665-278-20-49 300323188 0000259541
KRS 0000259540 - RPC 01 SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RPC 01 SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-06-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLI GOJAWICZYŃSKIEJ 25 20-827 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000259540
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone rzeczoznawca Dąbrowa Górnicza HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Auto-Kompleks. Bijak L., rzeczoznawca samochodowy i maszynowy
doradca finansowy śląskiebiuro rachunkowe śląskietłumacz śląskierzecznik patentowy śląskiefirma ubezpieczeniowa śląskiefirma windykacyjna śląskieprawnikReklama